رویکرد حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت تخمین رتبه اعتباري مشتریان بانک ها

به نظر می رسد مرورگر شما افزونه نمایش فایل pdf را دارا نمی باشد برای دریافت آن روی این لینک کلیک نمایید.


بازگشت به ماشین بردار پشتیبان (SVM)
نظراتافزودن نظر
ماشین بردار پشتیبان (SVM)
كاربرد ماشين بردار پشتيبان در پيش بيني درماندگي مالي شركت ها با استفاده از نسبت هاي ماليشناسایی ارقام دستنویس فارسی با استفاده از گرادیان و دسته بندی کننده ماشین بردار پشتیبانخوشه بندي و شناسایی کردن سرطان پستان توسط تصاویر حرارتی به کمک ترکیب شبکه عصبی SVM و SOMکاربرد طيف سنجي نزديک مادون قرمز و ماشين بردار پشتيبان در تشخيص آلودگي به HIV-1يك الگوريتم سريع مبتني بر ماشين بردار پشتيبان براي طبقه بندي تصاوير ابرطيفي با استفاده از همبستگي مكانيبهبود دقت مدل GMM با استفاده از کرنل PSK در کاربرد تشخیص زبان گفتاريارائه یک مدل بهینه سازی ریاضی چند هدفه برای طبقه بندی درداده کاوی طبقه بندی هیجانات به کمک تحلیل طیف مرتبۀ بالای سیگنا ل مغزیارزيابي كارايي الگوريتم هاي ماشين بردار پشتيبان جهت طبقه بندي كاربري اراضي با استفاده از داده هاي ماهوارهاي ETM لندست (مطالعه موردي: حوزه سد ايلام)پيش بيني ماهانه جريان با استفاده از ماشين بردار پشتيبان بر مبناي آناليز مؤلفه اصلي پيش بيني فصلي خشکسالي هواشناسي با استفاده از ماشين هاي بردار پشتيبانمقايسه روش ماشين بردار پشتيبان با روش هاي حداكثر احتمال و شبكه عصبي براي تفكيك واحدهاي سنگ شناسي رویکرد حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت تخمین رتبه اعتباري مشتریان بانک هاطبقه بندي متقاضيان تسهيلات اعتباري بانكها با استفاده از تكنيك ماشين بردار پشتيبان پيش بيني ظرفيت باربري نهايي شمع هاي تحت اثر بار محوري به كمك ماشين بردار پشتيبان (SVM)آنالیز داده هاي fMRI حالت استراحت با استفاده از الگوریتم PSO به منظور تشخیص بیماري ADHDتحلیل داده ها ی مربوط به تصادفات جاده ا ی با استفاده از فن دسته بندی به روش ماشین بردار پشتیبان با نرخ خطای چندگانه